bootstrap responsive templatesOpzetten

Interne bedrijfsacademie

Het opzetten van een interne bedrijfsacademie heeft als doel het bevorderen, ontwikkelen en borgen van kennis en vaardigheden van de medewerkers. Dit doen we door voortdurende her- en bijscholing om de snel verouderde kennis bij te spijkeren.

Inspiront Procesontwikkeling

Opleidingen en trainingen kunnen verschillende doelen dienen, namelijk:

 • De individuele medewerker beter in zijn huidige of toekomstige functie laten functioneren.
 • Een afdeling beter laten functioneren.
 • De hele organisatie beter laten functioneren.

Wat veel organisaties beogen:

 • Hogere efficiency en borging van kennis en kwaliteit in bedrijfsprocessen;
 • Bewuster en beheersbaar inzetten van de kennis en kwaliteiten om de klantwens beter te vertalen;
 • Borging van de kennis en kwaliteit, randvoorwaarden en de ontwikkeling van mens en organisatie;
 • Het 5B model; belonen, beheersen, boeien, binden, en behouden van uw belangrijkste kapitaal, uw medewerkers;
 • Toename van de intrinsieke motivatie van de medewerkers;
 • Gestructureerd werken aan scholing en binding van de medewerkers;
 • Bewustwording, wat leidt tot een hoger rendement bij leiders en medewerkers;
 • Optimale afstemming van de keten van dienstverlening en dus klant- en resultaatgericht werken.

Individuele kennis, vaardigheden en gedragskenmerken vormen daarbij het verschil en zijn van essentieel belang om een organisatie beter te laten functioneren.

Van de huidige naar de gewenste situatie

Organisatie- en attitudeontwikkeling zijn een niet op zichzelf staande, eenmalige gebeurtenis. Om een blijvende attitudeverandering bij mensen binnen organisaties te realiseren ligt daaraan een continu proces ten grondslag. Het voortdurend bewustmaken, toevoegen van nieuwe elementen en het verdiepen van de materie dragen hierin bij.

Het is de overtuiging van Inspiront dat als je mensen kennis aanreikt en inzichten en ervaringen met ze deelt, de intrinsieke motivatie toeneemt om op een bewustere en veilige manier gedragsverandering te realiseren. Vaardigheid kan als middel dienen om het gewenste professionele gedrag te integreren in het eigen persoonlijke “systeem”. 

De visie op medewerkers

Voorwaarden voor een interne bedrijfsacademie is dat een organisatie haar medewerkers als menselijk kapitaal ziet waarmee ze haar missie en doelen wil realiseren. Door een werk -en leefomgeving te scheppen die de medewerkers in staat stelt, binnen die doelen, zich zo te ontplooien en te ontwikkelen dat de gevraagde taken naar behoren kunnen worden uitgeoefend. Medewerkers hebben nadrukkelijk een eigen verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van hun eigen functioneren en zullen hierop aangesproken worden evenals op hun vermogen en noodzaak om te leren en zich te ontwikkelen.

Het is wenselijk dat een ieder blijft ontwikkelen door middel van scholing en opleiding. Stilstand is achteruitgang. De ontwikkeling kan op allerlei niveaus en deelgebieden. De Academie biedt deze kans. Er zijn veel varianten in de opleidingen resulterend in veel (on)gekende mogelijkheden.

Het opzetten van een interne bedrijfsacademie wordt vormgegeven middels theoriebijeenkomsten en praktijkleren. Belangrijk bij de inrichting van een bedrijfsacademie is dat er in drie jaar tijd een concentrische ontwikkeling plaatsvindt op het gebied van communicatie en samenwerken, planmatig werken (methodiek), kwaliteit & professionaliteit en vakbekwaamheid & deskundigheid.

Beschrijving resultaatgebieden met thema’s

Organisatieontwikkeling en individuele ontwikkeling vindt, zoals al eerder beschreven, plaats binnen vier resultaatgebieden.

1. Communicatie en samenwerking (Klantgerichtheid)

Communicatieve vaardigheden liggen ten grondslag aan samenwerken. Het in gesprek gaan en samenwerken met klanten, collega’s binnen het eigen team en collega’s van andere organisatieonderdelen(binnen de keten van dienstverlening) en het faciliteren en creëren van voorwaarden om vanuit de klantvraag te kunnen werken, zijn voor alle organisatieonderdelen en medewerkers van wezenlijk belang.

2. Methodiek

Medewerkers dienen, kwalitatief verantwoord, op methodische wijze inhoud te geven aan de dagelijkse werkzaamheden. Hiervoor is het noodzakelijk dat werkzaamheden klant-, resultaatgericht en ondernemend worden uitgevoerd, waarbij de positie en afhankelijkheden binnen de keten van dienstverlening, het inspelen op veranderingen, het rapporteren en mogelijk bijstellen van werkzaamheden, elementaire onderdelen zijn. Daarnaast is het doel de aanwezige en nog verder te ontwikkelen kennis te borgen, delen en verder te ontwikkelen.   

3. Professionaliteit en kwaliteitszorg

Professionaliteit betekent dat er duidelijkheid bestaat omtrent rollen, taken en verantwoordelijkheden van verschillende medewerkers. Individuele medewerkers zijn zich bewust van de ‘eigen’ grenzen en verantwoordelijkheden. Het over de eigen grenzen en die van het team en de afdeling heen kijken en samenwerken aan gestelde doelen, is een voorwaarde voor het leveren van kwaliteit.

Er wordt samengewerkt binnen de keten van dienstverlening aan een bedrijfscultuur, waarbinnen veranderingen en innovatie een continu proces vormen. Signalen van verandering worden opgemerkt en een professional is vervolgens in staat om een bijdrage te leveren aan het veranderingsproces.

Medewerkers bepalen de eigen positie in aansluiting op de ontwikkelingen en nemen dit mee binnen het eigen handelen.

4. Deskundigheid en vakbekwaamheid

Om tijdens een organisatieontwikkeling optimaal te blijven functioneren, dienen de medewerkers zicht te krijgen op de eigen competenties en die van de ander. Zo kan er aangesloten worden bij en gebruik gemaakt worden van elkaars competenties en kwaliteiten. De medewerker is zelf verantwoordelijk voor het op peil houden van zijn kennis en vakvaardigheden en zal ook actief op zoek moeten gaan naar nieuwe kennis.

Kennisdeling, kennisontwikkeling, kennisborging en samenwerking met collega’s speelt hierin een cruciale rol. Adequate onderlinge feedback geven en ontvangen en zelfhantering met daarbij aandacht voor de ander zijn hierbinnen van belang.

Medewerkers dienen vanuit hun functie en niveau een bijdrage te leveren aan het faciliteren van het primaire proces.

De ontwikkeling op basis van de drie-eenheid : Mensen, processen en doelen 

Van belang is een optimale afstemming tussen mensen (competenties), doelen (resultaatgebieden) en de werkwijze (proces- en planmatig werken, cultuur en mentaliteit). Het academieproces zal worden begeleid door Inspiront om van de huidige naar de gewenste situatie te komen.

De meerjarenplanning word afgestemd op de ontwikkeling van de organisatie en gekoppeld aan het meerjarenplan. 

Interesse in een verandertraject?

Neem contact met ons op voor een persoonlijke kennismaking en het toesturen van specifieke informatie, data en prijzen van de verandertrajecten.

 

 

Hoofdkantoor Haren

Onnerweg 21
9751 VA Haren
robin@inspiront.nl

Kantoor Groningen

Parklaan 32
9724 AR Groningen
06 - 20 59 56 77